Ένα διήμερο συνεδριακών συζητήσεων για τον ρόλο της Β. Ελλάδας ως Hub των Βαλκανίων, μέσω της δημιουργίας ενός Σύγχρονου Λιμενικού Δικτύου και Υποδομών για «Έξυπνα» Λιμάνια.

Συζητήσεις για διασυνδεδεμένες Smart Cities και Globally Connected Supply
Chains με επιστημονικά υπεύθυνους Φορείς & Εταιρείες του χώρου.

DOWNLOAD
Πρόγραμμα Θεματικών Ενοτήτων Συνεδρίου (PDF)